Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution FRIVILLIGCENTER SORØ

§ 1. Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er Frivilligcenter Sorø med hjemsted i Sorø Kommune.
§ 2. Formål

Stk. 1.: Frivilligcenter Sorø har som formål at formidle aktiv kontakt og dialog mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger og organisationer til styrkelse af den frivillige sociale indsats i kommunen. Foreningen støtter og udvikler området i medlemmernes interesse.

Stk. 2.: Frivilligcenter Sorø arbejder for at synliggøre det frivillige, sociale arbejde, samt at støtte nye initiativer med råd og vejledning.

Stk. 3.: Frivilligcenter Sorø fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mellem den frivillige verden og Sorø Kommune, samt netværksdannelse mellem foreninger og erhvervslivet.

Stk. 4.: Frivilligcenter Sorø bistår sine medlemmer i rekruttering af frivillige.

Stk. 5: Frivilligcenter Sorø støtter sine medlemmers behov for foreningsservice, sparring på f.eks. fundraising, kurser og lån af lokaler.

Stk. 6.: Frivilligcenter Sorø tilstræber den bredest mulige lokale forankring.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, netværk og grupper, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune.

Stk. 2.: Enkeltpersoner og erhvervsdrivende kan optages som støttemedlemmer.

Stk. 3.: Ind- og udmeldelse sker via skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der betales fuldt kontingent for hele regnskabsåret ved indmeldelse.

Stk. 4: Bestyrelsen afgør ved tvivlstilfælde, hvilke foreninger/grupper der kan optages som medlemmer.

Stk. 5.: Kontingentet for henholdsvis medlemmer og støttemedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår.

§ 4. Ordinær generalforsamling

Stk. 1.: Den øverste myndighed for Frivilligcenter Sorø er generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2.: Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldelse med dagsorden udsendes skriftligt til medlemmerne senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.: Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Identifikation af stemmeberettigede.
3. Bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.

Stk. 4.: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest den 15. januar og udsendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og med genpart af forslag, der skal behandles.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 2/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, senest 14 dage efter modtaget begæring, med mindst 14 dages varsel med dagsorden og genpart af forslag, der skal behandles. Frist for afholdelse af generalforsamlingen er senest 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

§ 6. Bestyrelse

Stk. 1.: Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
Der vælges desiden en suppleant hvert år.

Stk. 2.: Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3.: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
På det første konstituerende møde efter den stiftende generalforsamling beslutter bestyrelsen, hvilke af de valgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år.

Stk. 4.: Det bør tilstræbes, at bestyrelsen består af et bredt udsnit af repræsentanter for frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune.

Stk. 5.: Sorø Kommune kan deltage i bestyrelsesmøderne med 2 tilforordnede uden stemmeret.

Stk. 6.: Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk.: 7.: Bestyrelsen fører beslutningsprotokol.

§ 7. Daglig leder

Stk. 1.: Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af frivilligcentret.
Øvrige ansatte ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra den daglige leder.
Ansættelser og afskedigelser af ansatte skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2.: Den daglige leder af frivilligcentret deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 3.: Ansatte på frivilligcentret kan ikke indgå som medlemmer af bestyrelsen.

§ 8. Økonomi

Driften af Frivilligcenter Sorø dækkes gennem tilskud fra Social- og Integrationsministeriet samt fra Sorø Kommune efter godkendte budgetter.

§ 9. Regnskab, revision og hæftelse

Stk. 1.: Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2.: Regnskabet skal revideres og påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 3.: Frivilligcenter Sorø tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan ikke optage lån eller påtage sig gældsforpligtelser.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1.: Forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges på en ordinær generalforsamling.
Vedtagelse af ændringerne kræver tilslutning på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 11. Nedlæggelse

Stk. 1.: Nedlæggelse af Frivilligcenter Sorø kan kun ske ved beslutning på en generalforsamling, hvor nedlæggelse er på dagsordenen.
Indkaldelse sker med samme tidsfrister som anført i § 4 stk. 2.
Vedtagelse af nedlæggelsen kræver en tilslutning på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt der ikke opnås et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med samme tidsfrister som anført i § 5 stk. 1.
På den ekstraordinære generalforsamling kan beslutning om nedlæggelse træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.: Efter beslutning om nedlæggelse overføres eventuel formue til Sorø Kommune, som efter aftale med Social- og Integrationsministeriet træffer beslutning om formuens anvendelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. september 2012.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2016.

Helge Christensen                    Lene Dale                    Michael Daugaard
Rosa Madsen                             Jesper Thomsen         Klaus Ekman (dirigent)

Frivilligcenter Sorø • Tokesvej 1, 1. sal, 4180 Sorø • tlf. 29417092 • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.